BELMONT MUSIC PUBLISHERS - The Works of Arnold Schoenberg

Works for smaller groups or ensembles
Theme and Variations for Full Band op. 43a
(Thema). Poco allegro
1st variation
2nd variation: Allegro molto
3rd variation: Poco adagio
4th variation: Tempo di valse
5th variation: Molto moderato
6th variation: Allgero
7th variation: Moderato Finale: Moderato
  DATE:
 • op. 43a: Erste Niederschrift 20. Juni - 3. Juli 1943, Orchestrierung: bis 24. August 1943;
 • op. 43b: zwischen 16. August und Oktober 1943
  FIRST PERFORMANCE:
 • op. 43a: 27. Juni 1946, New York (Goldman Band; Dir. Richard Franko Goldman);
 • op. 43b: 20. Oktober 1944, Boston, Symphony Hall (Boston Symphony Orchestra; Dir. Sergej Koussevitzky)
  APPROXIMATE DURATION:
 • ca. 11 Min. (a); ca. 12 Min. (b);
  SOURCES:
 • ASC, MS 47, Archivnr. 1845-1887 (Skizzen, op. 43a); Archivnr. 1821-1844 (Erste Niederschrift, op. 43a); Archivnr. 1777-1820 (Lichtpausreinschrift, op. 43a); op. 43b: verschollen FIRST PRINT: Partitur op. 43a: G. Schirmer, New York 1949 (Nr. 40900); Partitur op. 43b: G. Schirmer, New York 1944
  VERSIONS:
 • Fassung für Blasorchester (1943); Fassung für Orchester (1943)
  COMPLETE EDITION / GESAMTAUSGABE:
 • Arnold Schönberg, Sämtliche Werke, Abteilung IV: Orchesterwerke, Reihe A, Bd. 13, Orchesterwerke II, hrsg. von Nikos Kokkinis und Jürgen Thym, Mainz-Wien 1992, S. 93-162 (op.43a); Reihe A, Bd. 14/1, hrsg. von Nikos Kokkinis und Jürgen Thym, Mainz-Wien 1983, S. 119-188 (op.43b); Reihe B, Bd. 13, hrsg. von Nikos Kokkinis und Jürgen Thym, Mainz-Wien 1993, S. 113-194 (op. 43a - Kritischer Bericht, Skizzen); Reihe B, Bd. 14/1, hrsg. von Nikos Kokkinis und Jürgen Thym, Mainz-Wien 1988, S. 53-63 (op. 43b - Kritischer Bericht)
  SALES MATERIAL:
 • Belmont Music Publishers (USA, Canada, Mexico): Bel-1043 (score) 
 • Belmont Music Publishers (USA, Canada, Mexico): Bel-1043P (parts) 
 • G.Schirmer: 40900 (a); 42196 (b)